Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2016

26.02.2016 11:04

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 152/2013 Z. z.“) žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o

doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky v termíne od 7. marca 2016 do 31. marca 2016.

Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom NV SR č. 152/2013 Z. z..

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2015 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA. Odporúčame žiadateľom, ktorí si nepodávajú žiadosť na DJ pre r. 2016, aby si podali samostatné IL!!!

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2015 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Prílohy:

  • Identifikačný list žiadateľa na rok 2016
  • Žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2016
  • Zoznam dojčiacich kráv
  • Zoznam oviec a kôz na farme

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)