Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016

26.04.2016 07:58

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:

  • opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,
  • na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

v termíne od 2. mája 2016 do 15. mája 2016.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2016 do 9. júna 2016), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. 

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky. 

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2015 niektorú z vyššie uvedených žiadostí formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

PPA upozorňuje žiadateľov, že pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016, ktorá je zverejnená na našom webovom sídle www.apa.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)