Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

21.03.2017 13:56

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) o priame podpory,

že aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“) pre kampaň 2017 bola spustená do prevádzky. Aplikácia GSAA je dostupná na webovom sídle Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy https://gsaa.vupop.sk/ Informácie o aktuálnych funkcionalitách aplikácie sú dostupné v dolnej časti úvodnej obrazovky aplikácie v časti „Nápoveda“, alebo na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/help/ziadatel/help.html. Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti inštruktážne videá na uľahčenie práce s aplikáciou, ktoré sú dostupné na webovom sídle https://www.podnemapy.sk/portal/vseobecne/videa.aspx.

V zmysle schválených pracovných postupov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, NPPC-VÚPOP a Pôdohospodárskej platobnej agentúry oznamujeme žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia zo strany NPPC-VÚPOP, že im nebude pre rok podávania žiadostí 2017 poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe a tento im bude k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA. Zoznam konkrétnych subjektov, ktorých sa táto skutočnosť týka, nájdete v súbore Zoznam subjektov, bez poskytnutia GP v roku 2017.

Zároveň dávame do pozornosti, že po vykonaní predmetných zákresov pomocou aplikácie GSAA je potrebné si vytlačiť grafickú prílohu (stačí formát A4 čiernobielo) a spolu s jednotnou žiadosťou na plochu na rok 2017 ju predložiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v termíne na predkladanie žiadostí, ktorý bude zverejnený v oznámení o predkladaní žiadostí na webovom sídle PPA.

V prípade, že ste už v predchádzajúcom roku predložili jednotnú žiadosť a nemáte ešte prístupové údaje do aplikácie GSAA, kontaktujte, prosím, príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania Vašej žiadosti, kde sú tieto údaje pripravené na odovzdanie žiadateľom.

Pozn.: Údaje o hraniciach užívania týkajúcich sa podaných žiadosti za  predchádzajúci rok 2016 sú dostupné na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/2016/login.html

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)