Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2015 09:14

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020

Nitriansky samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu na regionálnej úrovni pre implementáciu finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 oznamuje vypracovanie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať v termíne do 15 dní od zverejnenia tohto Oznámenia na adresu:

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

e-mail: marek.beres2@minv.sk
tel. č.: 037/6549 286

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sú k dispozícii na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, v kancelárii č. 138 (II. poschodie).

Oznámenie o strategickom dokumente

Koncept dokumentu k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006:

  • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 (textová časť)
  • Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020 (prílohy)

Pozvanie na prerokovanie a určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu:

Pozvánka

Text rozsahu hodnotenia strategického dokumentu:

Rozsah hodnotenia

Pripomienky dotknutých subjektov k rozsahu hodnotenia môžete nájsť na:

https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201