Oznámenie o verejnom prerokovaní a pripomienkovaní Regionálnej inovačnej stratégie NSK na roky 2014-2020

19.06.2014 12:11

Dňa 26.júna 2014 o 10:00 hod. sa v zasadačke Spojenej školy, Slančíkovej ul. č.2 v Nitre uskutoční verejné prerokovanie a pripomienkovanie Regionálnej inovačnej stratégie NSK na roky 2014-2020.

Regionálna inovačná stratéga Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 je rozvojovým a plánovacím dokumentom. Pozostáva z Analytickej časti Regionálnej inovačnej stratégie NSK roky 2014-2020 a Návrhu stratégie, akčného plánu a návrhu implementácie Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Analytická časť mapuje ponukovú a dopytovú časť inovačného potenciálu regiónu, identifikuje disparity v regióne, vo SWOT analýze charakterizuje na jednej strane silné a slabé stránky regiónu a taktiež príležitosti a riziká vo všeobecnej rovine. Dokument obsahuje aj závery smerom k ďalšiemu rozvoju regiónu a návrh opatrení k tvorbe fungujúcej inovačnej štruktúry v regióne. Návrh stratégie, akčný plán a návrh implementácie Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 priamo nadväzuje na štúdiu Analytická časť Regionálnej inovačnej stratégie NSK roky 2014-2020 a rozpracováva ju na konkrétne návrhy aktivít.

Regionálna inovačná stratéga Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 prispeje k rozvoju inovačnej infraštruktúry, transferu technológií a know-how do miestnych firiem, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a k tvorbe pracovných miest v regióne.

Odbor strategických činností
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Dokumenty na stiahnutie :

Analytická časť RIS NSK: (PDF 1,42MB)

Implementacia RIS NSK: (PDF 1,49MB)

Príloha č.1 k RIS NSK: (PDF 733,21kB)

Príloha č.2 k RIS NSK: (PDF 324,98kB)

Príloha č.3 k RIS NSK: (PDF 484,27kB)