Oznámenie o zrušení výzvy č. 1/2015

18.11.2016 12:23

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že nakoľko vypršala 6-mesačná platnosť oznámení o schválení obsahových námetov stanovená v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie; podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností; b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov, vyhlásenej dňa 5. 11. 2015, výzvu možno považovať za zrušenú.