Oznámenie o zrušení výzvy č. 18/PRV/2016

26.09.2016 12:13

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 18/PRV/2016, ktorá bola vyhlásená dňa 03.02.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne vo forme úpravy finančného rámca stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou za účelom minimalizácie finančných disparít medzi jednotlivými verejno-súkromnými partnerstvami, s ohľadom na kritéria akými je počet obyvateľov, počet obcí, rozloha územia a nezamestnanosť v danom okrese, a to najmä z dôvodu napĺňania cieľových ukazovateľov PRV SR 2014 - 2020 a zvýšenia pokrytia územia Slovenskej republiky miestnymi akčnými skupinami. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2da9UMr