OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

20.11.2013 14:17

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020“ a správu o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.11.2013) tejto informácie na adresu:

      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
      Sekcia Operačného programu Doprava
      Námestie slobody 6
      810 05 Bratislava

Verejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa

3. decembra 2013 (utorok) o 11.00 hod.

na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry. Kontaktné údaje: tel.: 02 5949 4111, e-mail: info@mindop.sk.


Na stiahnutie:

Správa o hodnotení strategického dokumentu:

   Správa o hodnotení strategického dokumentu  (2,5 MB)

   Príloha 1 - Prioritné osi  (368 kB)

   Príloha 2 - Projekty  (924 kB)

   Príloha 3 - Kumulatívne vplyvy  (291 kB)

   Príloha 4 - Natura  (520 kB)

   Mapa 1 - Železničná doprava  (2,0 MB)

   Mapa 2 - Železničná doprava v r. 2020  (3,82 MB)

   Mapa 3 - Cestná doprava  (2,0 MB)

   Mapa 4 - Cestná doprava v r. 2020  (2,4 MB)

   Mapa 5 - Dostupnosť diaľnic a rýchlostných ciest  (2,3 MB)

   Správa o hodnotení strategického dokumentu  (46 MB)

 

Návrh strategického dokumentu - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020:

   Návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020  (2,22 MB)

   Príloha 2 - Zoznam veľkých projektov  (105 kB)

   Príloha 3 - Časová dostupnosť  (1,62 MB)

   Príloha 3 - Mapa 1 - Železničná doprava  (2,0 MB)

   Príloha 3 - Mapa 2 - Železničná doprava v r. 2020  (3,82 MB)

   Príloha 3 - Mapa 3 - Cestná doprava  (2,0 MB)

   Príloha 3 - Mapa 4 - Cestná doprava v r. 2020  (2,4 MB)

   Príloha 3 - Mapa 5 - Dostupnosť diaľnic a rýchlostných ciest  (2,3 MB)

   Návrh strategického dokumentu - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020  (40,4 MB)

 

Zdroj: MDVaRR SR