Oznámenie o zverejnení

29.07.2016 14:38

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 1 k metodickému pokynu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 1249/2016-610 k výberovému kritériu podopatrenia 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 25.07.2016.

Zverejnené dokumenty sú v priečinku PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy /  Opatrenie 4  / Podopatrenie 4.2