Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020

01.12.2014 11:04

V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne oprávnenosti výdavkov, začatia prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci a možnosti uskutočnenia verejného obstarávania vydáva PPA nasledovné oznámenie:

1. V súlade s čl. 60 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia, sa za oprávnené budú považovať iba výdavky príjemcov pomoci, ktoré vznikli po predložení žiadosti na PPA resp. MAS, v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. Výzvy na predloženie projektového zámeru vyhlásených PPA alebo MAS  pre dané opatrenie resp. podopatrenie podľa zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  V rámci PRV SR 2014-2020 sa neplánuje uplatniť oprávnenosť výdavkov až po schválení ŽoNFP. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci.

2. Začatie prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 je oprávnené odo dňa dátumu vyhlásenia Výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. Výzvy na predloženie projektového zámeru vyhlásených PPA alebo MAS pre dané opatrenie resp. podopatrenie.

V prípade opatrení alebo ich častí, v rámci ktorých je pomoc poskytovaná prostredníctvom schém štátnej pomoci (investície do nepoľnohospodárskych činností, investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov a pod.) bude v zmysle čl. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 ZFEÚ a čl. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ oprávnené začatie prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci až po predložení Žiadosti o NFP na PPA, s výnimkou obnovy lesného potenciálu, ku ktorého poškodeniu došlo v dôsledku požiarov, prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín, katastrofických udalostí a udalostí súvisiacich so zmenou klímy, ktorá sa môže začať aj pred predložením Žiadosti o NFP na PPA.

3. PPA v rámci Výziev na predkladanie ŽoNFP resp. Výziev na predloženie projektového zámeru pre dané opatrenie resp. podopatrenie vyhlásených v roku 2015 a 2016 pri určení podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 písm. g) resp. § 17 ods. 4 písm. d) zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom  z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bude akceptovať začatie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác  najskôr od 1.12.2014. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci a na všeobecné náklady vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, kde budú určené presné pravidlá v jednotlivých výzvach.

4. Nakoľko PRV 2014-2020 zatiaľ nie je zo strany EK schválený, zadefinovanie predmetu verejného obstarávania je  na zodpovednosti výhradne samotného obstarávateľa, ktorý nesie riziko možných zmien v PRV SR 2014-2020 schváleného Vládou SR v rámci procesu schvaľovania zo strany EK.