Oznámenie PPA zo dňa 11.10.2016 (aktualizácia výzvy pre podopatrenie 7.2 v rámci PRV 2014-2020).

12.10.2016 10:18

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 (https://bit.ly/2e8hUNC) výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy 13/PRV/2015.

Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2dK0CqP