Oznámenie PPA zo dňa 12.07.2016

12.07.2016 11:01

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že dňa 15.04.2016 na webovom sídle PPA zverejnené Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 (v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Usmernenia PPA)  sa vzťahuje na uzatvorené a aj na neuzatvorené výzvy. Usmernenie sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí zverejnili výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku pre verejné obstarávanie do 17.04.2016, alebo už ukončili verejné obstarávanie na predmet alebo predmety projektu. PPA bude akceptovať podklady z obstarávania v jednotlivých projektoch aj ako kombináciu, kde časť predmetu projektu  bola obstarávaná pred termínom do 18.04.2016 cez Vestník verejného obstarávania a časť  v zmysle uvedeného usmernenia.