Oznámenie PPA

20.07.2016 13:04

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov podpory. Ide o Manuál pre informovanie a komunikáciu, Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci a Príručku k procesu verejného obstarávania. Dokumenty sú umiestnené v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020