Oznámenie PPA

02.08.2016 09:16

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov pre potenciálnych žiadateľov podpory. Ide o Príručku pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov a Príručku pre prijímateľa. Dokumenty sú umiestnené v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020