Oznámenie PPA

22.12.2016 09:19

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí si podali žiadosť na Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, číslo výzvy 9/PRV/2015 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 15.7.2015 a uzavretá dňa 22.3.2016 (opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podpopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov), že v prípade ak žiadatelia v rámci podopatrenia 6.1 majú problém so správnym pochopením požadovaných dokladov na základe zaslanej Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (napr. časový dôvod), nech kontaktujú zamestnanca PPA (e-mailom), ktorý výzvu vystavil. Ďalšie otázky ktoré súvisia s doplnením dokladov k podopatreniu 6.1 môžu žiadatelia adresovať aj na mail: info@apa.sk, zuzana.petrikova@apa.sk alebo beata.pristachova@apa.sk.