Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora

08.06.2017 12:40

V zmysle zákona o RPVS vzniká prijímateľovi, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100 000, 00 EUR.  Prijímateľ je povinný predložiť doklad o registrácii v RPVS  pred podpisom zmluvy s PPA. PPA týmto vyzýva všetkých prijímateľov, aby po obdržaní potvrdenia o registrácii v RPVS, tento doklad obratom zaslali na adresu PPA. V prípade nedodržania registračnej povinnosti bude PPA postupovať v zmysle platných právnych predpisov

V zmysle § 22 ods. 2 zákona o RPVS partner verejného sektora zapísaný v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017.

V zmysle § 23 ods. 1 zákona o RPVS fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.

PPA nebude uzatvárať zmluvy s tými prijímateľmi  o NFP, ktorým by na základe žiadosti o NFP mali byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100 000,00 EUR a nie sú zapísaní v registri verejného sektora.

V zmysle §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vyplýva aj pre dodávateľov a subdodávateľov tovarov, stavebných prác a služieb, s ktorými prijímateľ chce uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu a ktorí spĺňajú podmienku zápisu do registra podľa zákona o RPVS.

Zdroj: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-prijimatelov-nenavratneho-financneho-prispevku-z-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020-k-registracii-do-registra-partnerov-verejneho-sektora/8303