Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny a konečných prijímateľov – predkladateľov projektu

02.10.2013 09:47

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26588/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu (ďalej len „žiadatelia“), že pre administráciu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) oblasti verejného obstarávania platia nasledovné ustanovenia uvedené v tomto oznámení:
Oznámenie sa týka povinných príloh k ŽoNFP v rámci všetkých opatrení implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER.

V súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 1. júla 2013 vznikajú pre žiadateľov verejných obstarávateľov/obstarávateľov/osoby podľa § 7 pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona pri verejnom obstarávaní nové skutočnosti.

  • Žiadatelia, ktorí začali verejné obstarávanie pred 1. júlom 2013 sa pri obstarávaní tovarov prác a služieb riadia § 155 zákona o verejnom obstarávaní - Prechodné ustanovenia. Táto skupina žiadateľov predkladá v ŽoNFP dokumentáciu vzťahujúcu sa k verejnému obstarávaniu v závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania podľa zoznamu, ktorý tvorí súčasť povinných príloh v rámci zverejnenej ŽoNFP.
  • Žiadatelia, ktorí začali verejné obstarávanie po 1. júli 2013 pri obstarávaní tovarov, prác a služieb postupujú v súlade s platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní. Táto skupina žiadateľov predkladá v ŽoNFP dokumentáciu vzťahujúcu sa k verejnému obstarávaniu v závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania podľa nasledujúceho zoznamu povinných príloh k ŽoNFP.

V prípade projektov, ktoré boli už konečným prijímateľom – predkladateľom projektu predložené na MAS (t.z. pred zverejnením tohto oznámenia), bude chýbajúca dokumentácia doložená na základy výzvy na doplnenie, ktorú konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu zašle MAS. Následne bude pripojený k predloženej ŽoNFP aktuálny zoznam povinných príloh k ŽoNFP.