Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny

02.10.2013 10:44

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26619/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám, že vzhľadom na končiace sa programovacie obdobie 2007 – 2013 a potrebu efektívneho dočerpania disponibiliných finančných prostriedkov je možné pri vyhodnocovaní výziev postupovať nasledovne:

  • V prípade pretlaku projektov, t.z. že nárok finančných prostriedkov presahuje disponibiliné zdroje uvedené vo výzve, je potrebné aby pri vyhodnocovaní projektu, ktorý spĺňa všetky výberové kritéria a kritéria spôsobilosti a je oprávnený pre financovanie, ale daný projekt bude pod hranicou disponibilných finančných zdrojov pre danú výzvu (t.z. bude pod čiarou finančných možností), uviedla miestna akčné skupina ako dôvod neschválenia projektu „neschválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.“ Následne PPA vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (projektu) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V prípade dodatočných finančných prostriedkov (neschválené projekty PPA, neoprávnené výdavky zo ŽoP) bude možné pri takýchto rozhodnutiach postupovať v zmysle § 37 Zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti).