Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 – vydávanie rozhodnutí

08.12.2016 14:26

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva administratívne a kontrolné postupy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2016 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

V zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podľa článku 75 ods. 2 NEPR č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74.

Zároveň dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. PPA rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) tohto zákona v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje informácie o prebiehajúcich správnych konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov.

Schvaľovanie platieb priamych podpôr na rok 2016 v zmysle vyššie uvedeného prebieha od začiatku decembra 2016 a bude priebežne pokračovať v nasledujúcich mesiacoch roku 2017 až do 30. júna 2017. Rozhodnutia sú distribuované prostredníctvom regionálnych pracovísk PPA v mieste podania žiadostí, zamestnanci kontaktujú žiadateľov napr. oznámením v obecnom rozhlase, telefonicky resp. prostredníctvom regionálnych komôr a pod. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy. Z uvedených dôvodov si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby zbytočnými telefonátmi o tom, či majú alebo nemajú už vydané rozhodnutie, nekontaktovali zamestnancov na regionálnych pracoviskách resp. ústredí PPA.

Zároveň PPA nie je v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. oprávnená poskytovať výklad právnych noriem a stanovených podmienok.

Keďže PPA ročne eviduje vyše 19 tisíc žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rôzne podporné schémy, nie je možné očakávať konzultácie a riešenie individuálnych problémov a otázok žiadateľov. Aby sa predchádzalo neúmernému zaťaženiu zamestnancov PPA žiadame verejnosť, aby si potrebné informácie, ktoré sú verejne dostupné preštudovali na webovom sídle PPA a obracali sa na PPA už iba s otázkami, na ktoré nedostanú odpoveď zo zverejnených podkladov.

Pre ďalšie otázky a požiadavky o informácie, na ktoré je PPA kompetentná odpovedať, dávame do pozornosti kontakty pre verejnosť: tel. č. +421 2 52733800, E-mail: info@apa.sk.

Zamestnanci PPA sa všetkými silami usilujú o zvládnutie aj ďalšej kampane priamych podpôr tak, aby finančné prostriedky poskytované formou schém priamych podpôr z rozpočtu EÚ a SR boli nápomocné pre poľnohospodárov v tomto neľahkom období v sektore pôdohospodárstva.