Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

21.04.2016 13:49

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva do pozornosti žiadateľom, ktorí predložili žiadosti o poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia na rok 2015, že pre overenie výmer lesných plôch a ich oprávnenosti pre poskytnutie podpôr na uvedené opatrenia je k dispozícii aplikácia Národného lesníckeho centra (ďalej len NLC“) na webovom sídle: https://gis.nlcsk.org/prv/.

PPA odporúča všetkým žiadateľom o poskytnutie podpôr na lesnícke opatrenia, aby si pomocou vyššie uvedenej aplikácie overili výmery lesných pozemkov, ako aj ich oprávnenosť pre poskytnutie požadovanej podpory, ktoré nahlásili vo svojich žiadostiach na lesnícke opatrenia na rok 2015 s dátami evidovanými v registri NLC. PPA pri administratívnej kontrole overuje žiadateľmi nahlásené údaje zo žiadostí o lesnícke opatrenia s registrom lesných pozemkov vedeným NLC, pričom okrem samotnej správnej identifikácie lesných pozemkov sa kontroluje nielen výmera, ale aj oprávnenosť na platbu  (napr. zaradenie do príslušného stupňa ochrany relevantného pre danú podporu, zaradenie do územia európskeho významu, alebo je mimo tohto územia a pod.). V prípade, ak PPA zistí nezrovnalosti v žiadostiach, tieto môžu mať vplyv na zníženie platieb, udelenie sankcií za nadvýmeru a prípadné vylúčenie z poskytovania podpory.

PPA týmto dáva žiadateľom do pozornosti, že pokiaľ zo strany PPA nebola žiadateľovi oznámená nezrovnalosť, žiadateľ má v prípade zistenia nesúladu medzi nahlásenými lesnými pozemkami v žiadosti a údajmi v registri NLC uvedenými v aplikácii, v súlade s európskymi a národnými legislatívnymi pravidlami možnosť opraviť zistené rozdiely v rámci podanej žiadosti o poskytnutie podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015. Tieto opravy však nesmú spočívať v doplnení žiadosti. Prípadné opravy a zmeny na jednotlivých žiadostiach môžu žiadatelia vo vlastnom záujem vykonať v čo najkratšom čase pomocou stanovených postupov na príslušných regionálnych pracoviskách PPA v mieste podania žiadosti.