Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh

26.01.2017 15:18

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa žiadateľovi poskytne vopred pripravený grafický materiál v elektronickom formáte prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme. Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa takýto grafický materiál k žiadostiam o pomoc predkladal na základe elektronického GSAA. V podmienkach Slovenskej republiky tieto funkcie plní softvérová aplikácia GSAA prevádzkovaná NPPC-VÚPOP. Prístup do aplikácie GSAA je na webovom sídle https://gsaa.vupop.sk/.

V zmysle č. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 odsek 1 sa pre rok 2017 uplatňuje takto: „od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku“.

V roku 2017 predstavuje v Slovenskej republike legislatívou EÚ vyžadovaných 75 % celkovej plochy určenej pre režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku približne 1.400.000 ha, čo by pri zakreslení zo strany NPPC-VÚPOP (teda podobným spôsobom, ako tomu bolo v roku 2016) prakticky znemožnilo zabezpečenie vyplácania priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod IACS od 1. decembra 2017.

MPRV SR, PPA a NPPC-VÚPOP z uvedeného dôvodu pripravili postup spracovania priestorových údajov o nahlásených plochách v súvislosti s rokom podávania žiadostí 2017, ktorý stanovuje pravidlá pre zabezpečenie splnenia podmienok legislatívy EÚ (bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/aktuality/oznamenia-pre-ziadatelov-o-priame-podpory-v-roku-2017/8006). Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť uvedenej aktivity sa postup zameriava na žiadateľov, u ktorých je predpoklad, že môžu mať dostatočné personálne kapacity a technické zručnosti na zakresľovanie prostredníctvom webového rozhrania aplikácie GSAA.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha a žiadateľom, ktorých plochy boli v roku 2016 predmetom zakreslenia do aplikácie GSAA zo strany NPPC-VÚPOP, že pre rok podávania žiadostí 2017 im nebude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe.

Ostatným žiadateľom bude poskytnutý grafický materiál v papierovej podobe, ktorý si budú môcť prevziať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA (rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch).

Oznámenie o sprístupnení aplikácie GSAA pre účely zakresľovania užívaných poľnohospodárskych pozemkov na rok 2017 ako aj oznámenie o možnosti preberania grafického materiálu v papierovej podobe a termíny na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2017 budú obvyklým spôsobom zverejnené na webovom sídle PPA, preto odporúčame žiadateľom a potencionálnym záujemcom o podanie žiadosti priebežne sledovať aktuality.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v prípade predloženia grafického materiálu v elektronickom formáte prostredníctvom aplikácie GSA nejde o elektronické podávanie žiadostí.