Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti r. 2016 v GSAA

27.10.2016 10:44

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) si dovoľuje žiadateľov informovať, že správcom a prevádzkovateľom aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu -  GSAA je Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „NPPC-VÚPOP“). Vzhľadom k tomu, že aplikácia GSAA bola dňa 24.10.2016 sprístupnená po prvý krát pre žiadateľov na úpravu hraníc užívania z dôvodu riešenia nezrovnalostí, bolo zaznamenaných viacero sťažností a podnetov zo strany žiadateľov ako aj samosprávnych orgánov zastupujúcich poľnohospodárske subjekty na preverenie funkčnosti a reakčného času aplikácie GSAA. Tieto podnety boli postúpené správcovi NPPC-VÚPOP na riešenie. Ďalšie problémy súvisiace s aplikáciou GSAA je možné nahlasovať na helpdesk@vupop.sk.

V mene všetkých zainteresovaných strán ďakujeme za informácie a podnety, a veríme, že tieto  prispejú k zlepšeniu aplikácie GSSA tak, aby sa stala plnohodnotným a užívateľsky prijateľným nástrojom pre žiadateľov ako aj pre využitie platobnej agentúry pri administrovaní žiadostí.

Platobná agentúra zároveň oznamuje žiadateľom, ktorým je v týchto dňoch doručované Oznámenie o nezrovnalostiach vo výmerách súvisiace s GSAA, že termín na odpoveď do 5 pracovných dní je lehota určená z dôvodu následných procesov, ktoré musia byť vykonané pred prvým schvaľovaním priamych podpôr na jednotnej žiadosti v roku 2016. Vzhľadom na situáciu s aplikáciou GSAA bude platobná agentúra za účelom vyriešenia nezrovnalostí administratívnym postupom prihliadať aj na odpovede doručené po tejto lehote. Momentálne je stanovený termín na vykonávanie úprav hraníc užívania v aplikácii GSAA pre všetkých žiadateľov do 03.11.2016. Po analýze údajov z aplikácie GSAA platobná agentúra prehodnotí, či opätovne sprístupní aplikáciu GSAA pre žiadateľov aj po termíne 03.11.2016, o čom bude žiadateľov informovať na svojom webovom sídle www.apa.sk v časti Aktuality.

Ďakujeme za porozumenie.

Zdroj: PPA