Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti r. 2016 v GSAA

11.11.2016 19:54

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) si dovoľuje žiadateľov informovať, že po analýze údajov z aplikácie GSAA a vzhľadom na jej funkčnosť a reakčný čas je aplikácia GSAA opäť sprístupnená pre žiadateľov v termíne najneskôr do 17.11.2016. Platobná agentúra tak rozhodla za účelom riešenia čo možno najväčšieho počtu zistených nezrovnalostí administratívnym postupom. Postupy úpravy jednotlivých hraníc užívania ostávajú zachované. Opätovne upozorňujeme, že všetky zásahy žiadateľom v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do systému IACS a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesprávnych zmien v GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo adekvátne predĺži proces spracovania žiadostí pre rok 2016.
Stanovený termín je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie súvisiace procesy spracovania žiadostípred schvaľovaním platieb priamych podpôr pre kampaň 2016.

V mene všetkých zainteresovaných strán ďakujeme za informácie a podnety, a veríme, že tieto  prispejú k zlepšeniu aplikácie GSSA tak, aby sa stala plnohodnotným a užívateľsky prijateľným nástrojom pre žiadateľov, ako aj pre využitie platobnej agentúry pri administrovaní žiadostí. Problémy súvisiace s aplikáciou GSAA je možné nahlasovať na helpdesk@vupop.sk.