Oznámenie príjemcom podpory z PRV SR 2014-2020

06.05.2016 12:49

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti  PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Monitorovanie zverejnila formuláre Monitorovacích správ pre podopatrenia:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností