Oznámenie zo dňa 31.05.2017 (Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4)

31.05.2017 14:07

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.

Bližšie informácie: https://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2017

Aktivita

Zameranie

Min. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR )

1.

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

Min.:    10 000

Max.: 150 000  

2.

investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia

Min.:    10 000                

Max.: 120 000  

3.

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu

Min.:    10 000                 Max.:   50 000  

4.

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

Min.:    10 000                

Max.: 200 000  

5.

investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb

Min.:    10 000                Max.: 100 000  

6.

investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia)

Min.:    10 000                Max.: 100 000  

Prijímateľmi :

1.    obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);

2.    združenia obcí s právnou subjektivitou (s  počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.

Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.