Oznámenie

04.10.2013 13:44

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe množiacich sa dotazov ohľadom činností spadajúcich do poľnohospodárskej prvovýroby požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zadefinovanie činností, ktoré možno považovať za oprávnené činnosti pri podpore podľa zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej  prvovýroby v roku 2013.

Zároveň v predmetnej informácii je uvedené vysvetlenie ohľadom prenájmu stroja (zariadenia) z krajín Európskej únie a spresnenie oprávnených nákladov, ktoré bude premietnuté v aktualizovanom metodickom postupe pre žiadateľov o podporu v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov vrátane dodatku č. 1.

V nadväznosti na vyššie uvedené PPA zverejní na svojej stránke aktualizované znenie metodického postupu.