OZNÁMENIE

20.05.2016 14:07

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2015 sa bude konať dňa 31. mája 2016 o 9.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave.

Na programe je prezentácia hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2015, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe a stanoviská zúčastnených odborníkov z prerokovávanej oblasti.

Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky zástupcov verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.

Program verejného odpočtu

  • prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom
  • stanovisko MPRV SR k Výročnej správe PPA za rok 2015
  • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti
  • otázky novinárov a verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia organizácie a ministerstva.