Parlament schválil dôležité novely týkajúce sa odpadového hospodárstva

29.11.2013 11:45

Kým v západných krajinách sa väčšina odpadu recykluje a zhodnocuje, na Slovensku je to naopak.

Zmeniť to môže novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadkov, ktorú dnes schválil parlament. Od januára 2014 prinesie táto novela v niektorých prípadoch vyššie ceny za ukladanie odpadu na skládkach. Týmto spôsobom chce envirorezort motivovať pôvodcov odpadov, aby ich viac triedili a zhodnocovali a menej ukladali na skládky a zaťažovali tak životné prostredie. Druhá novela, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR, sa týka zberu batérií a akumulátorov v obciach. Ich výrobcovia budú vďaka nej od budúceho roka niesť všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou tých použitých.

Novela zákona o odpadoch bola reakciou na odôvodnené stanovisko Európskej komisie voči Slovenskej republike, tzv. infringement, pre nevyhovujúcu transpozíciu európskej smernice o batériách a akumulátoroch. EK vytýkala Slovensku nedostatočné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v legislatíve SR. Novela zákona odstránila tieto deficity a ochránila Slovensko pred vysokou pokutou zo strany Európskej komisie.
 
Právna norma zavádza aj kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi. Taktiež zavádza povinnosť stiahnuť bezodkladne z trhu tie batérie a akumulátory, ktoré boli uvedené na trh po 26. septembri 2008 a nespĺňajú požiadavky smernice. Tento termín predtým v legislatíve chýbal, čo bol jeden z problémov, ktoré EK slovenskej strane vyčítala.
 
Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov sa podľa novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadkov nedotkne firiem, ktoré zákon o odpadoch dodržiavajú. Na jeho základe je držiteľ odpadov povinný recyklovať odpad pri svojej činnosti a odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu iným subjektom. Tie firmy, ktoré recyklujú, tak nebudú platiť zvýšené poplatky za ukladanie odpadov. Podobný princíp má platiť aj v prípade obcí. Pokiaľ ich obyvatelia budú separovať, nebude potrebné zvyšovať im poplatky.
 
Novela mení aj prerozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí. V súčasnosti má absencia tohto ustanovenia spôsobovať v praxi problémy pri prerozdeľovaní príjmov. Zavádza sa preto pomerné rozdelenie príjmov k veľkosti územia, ktoré skládka odpadov/odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá. Príjmy z uloženia odpadov sa po novom budú môcť použiť aj na iný účel, ako je odpadové hospodárstvo obce. Peniaze budú môcť ísť aj napr. na zlepšenie životného prostredia v obci.

 

Odbor komunikácie MŽP SR