Parlament schválil zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

11.05.2017 19:44

Poslanci národnej rady dnes na svojej 17. schôdzi v druhom čítaní schválili zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Kompetencia prideľovania dotácií v tejto oblasti sa tak od 1. júla 2017 presúva z Úradu vlády SR pod novú verejnoprávnu inštitúciu nezávislú od ústredných orgánov štátnej správy reprezentovanú odborníkmi zo všetkých národnostných menšín. Nový fond bude zároveň hospodáriť s takmer dvojnásobným rozpočtom 8 miliónov eur. 

Kreovanie nového fondu vyplýva nielen z programového vyhlásenia vlády, ale i kontinuálnej snahy ministerstva kultúry postupne transformovať grantový systém na verejnoprávne fondy. "Vychádza i z dobrej skúsenosti fungovania takýchto fondov – Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu," uviedol minister kultúry Marek Maďarič počas rokovania Výboru NR SR pre kultúru a médiá. „Kultúra národnostných menšín je obohatenie kultúry na Slovensku. Fond na podporu kultúry národnostných menšín je dôkazom toho, že žijeme vo vyspelej spoločnosti, ktorá svoje menšiny podporuje a rešpektuje,“ povedal štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.

Fond okrem vyššej sumy určenej na podporu projektov prinesie väčšiu transparentnosť, odbornosť rozhodovacích orgánov a lepší model prerozdeľovania dotácií a to všetko pri rešpektovaní špecifík oblasti národnostných menšín.

Hlavným účelom fondu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia.

Orgánmi fondu sú: riaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu, odborné rady, dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada. Zloženie a fungovanie orgánov je navrhnuté tak, aby v procese rozhodovania o smerovaní základných činností fondu a o rozpočtovaní jeho zdrojov bola zastúpená predovšetkým odborná verejnosť.

Záujemcovia z radov všetkých trinástich na Slovensku uznaných menšín (maďarskej, rómskej, rusínskej, bulharskej, českej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, srbskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej) môžu žiadať o finančnú podporu projektov v oblastiach kultúrno-osvetovej, vzdelávacej či edičnej činnosti; aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií; záujmovej činnosti; umeleckej tvorby; v oblasti ochrany, odborného spracovania a digitalizácie kultúrneho dedičstva národnostných menšín; v oblasti podpory rozvoja používania jazykov národnostných menšín; v oblasti podpory výmenných programov a pod.

Prihlásené projekty budú posudzovať odborné rady, ktoré riaditeľovi fondu odporučia vybrané žiadosti určené na podporu, vrátane výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť na konkrétny projekt poskytnuté. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53%, rómska 22,4%, rusínska 6,4% a česká 3,7% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.

Celkový rozpočet fondu je 8 miliónov eur, z čoho 4% sú určené na prevádzkové náklady, zvyšných 96% sumy je určených na podporu úspešných projektov. Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018.  

Fond na podporu kultúry národnostných menšín bude svojou činnosťou pôsobiť popri už existujúcich a úspešne fungujúcich verejnoprávnych inštitúciách – Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia.

Ministerstvo kultúry v dnes schválenom zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín systematicky rieši aj navýšenie rozpočtov spomenutých fondov. Príspevok štátu do rozpočtu Audiovizuálneho fondu sa od budúceho roka zvýši z tohoročných 5 miliónov eur na 6 miliónov eur a rozpočet Fondu na podporu umenia sa zvýši z 15 miliónov eur na 20 miliónov eur.

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=881