Partnerstvo samosprávy a mladých ľudí

09.03.2014 15:08

Partnerstvo samosprávy a mladých ľudí

Informácie o pripravovanom školení:

Partnerstvo samosprávy a mladých ľudí

Miesto konania: Hotel Poľana, Zvolen, Slovensko

Termín: 24. 3. - 25. 3. 2014

Uzávierka prihlášok:   9. marec 2014 

Typ aktivity:   školenie

Krátka charakteristika:   

Školenie pre pracovníkom samospráv, ktoré umožní pripravenosť pracovníkov mestských a obecných úradov na dialóg s mladými ľuďmi o ich potrebách a výzvach v rámci kvalitnejšieho života v obci/meste.

Ciele aktivity:    

Zámerom školenia je podporiť dialóg medzi mladou generáciou a samosprávnymi orgánmi na miestnej úrovni a prenos moderného know-how v oblasti politiky mládeže v miestnom kontexte.

Ako špecifické vzdelávacie ciele sú navrhnuté:

·  získať základný poznatkový rámec v oblasti postavenia mladých ľudí v spoločnosti, práce s mládežou a politiky mládeže (poskytnutie hlbších súvislostí v problematike od histórie po súčasnosť a pochopením súvzťažností);

·  pochopiť význam a možnosti realizácie politiky mládeže na miestnej úrovni;

·  poznať výhody partnerského prístupu pri tvorbe a realizácii miestnej politiky mládeže (predovšetkým zapojenie samotných mladých ľudí a inštitúcií, ktoré s mladými ľuďmi pracujú) a rôzne metódy ich zapájania;

·  definovať a aplikovať princípy vedenia stretnutí a metódy pre dosiahnutie spolupráce skupín;

·  porozumieť potrebám dnešnej mladej generácie s dôrazom na využitie ich potenciálu na miestnej úrovni;

·  poznať finančné nástroje vrátane Erasmus+ na rozvoj participácie a štruktúrovaného dialógu.

Obsah – náčrt programu:

·  Mládež ako vzácny dar pre každú samosprávu.

·  Potreby mladých ľudí – odrazový mostík pre ich participáciu.

·  Čo je participácia mládeže?

·  Bariéry participácie.

·  Stupne participácie.

·  Podmienky participácie.

·  Formy a metódy participácie.

·  Samospráva ako motor participácie mládeže na miestnej úrovni.

·  Praktický návod, ako efektívne zapojiť mladých ľudí do diania v obci/meste.

·  Vedenie mladých ľudí a techniky rozvoja dialógu.

·  Erasmus+ ako nástroj podpory participácie.

Pracovný jazyk:   

slovenčina

Cieľová skupina:   

pracovníci samospráv 

Počet účastníkov:   15 – 20  

Náklady spojené s účasťou na školení:   

Strava je hradená z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba:  

Mgr. Peter Kupec (IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 62 25 
m.t.: (421-908) 67 88 16 
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk

Prihlášku nájdete tu: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Partnerstvo-samospravy-a-mladych-ludi-1.alej?eventid=507