Partnerstvo samosprávy a mladých ľudí

08.11.2013 11:46

Miesto konania: Hotel Poľana, Zvolen, Slovensko

Termín: 2. 12. 2013 10:00 - 3. 12. 2013 14:00

Uzávierka prihlášok    

15. november 2013

Krátka charakteristika    

Školenie pre pracovníkom samospráv, ktoré umožní pripravenosť pracovníkov mestských a obecných úradov na dialóg s mladými ľuďmi o ich potrebách a výzvach v rámci kvalitnejšieho života v obci/meste.

Ciele školenia (hlavný zámer školenia a špecifické ciele):

Zámerom školenia je podporiť dialóg medzi mladou generáciou a samosprávnymi orgánmi na miestnej úrovni a prenos moderného know-how v oblasti politiky mládeže v miestnom kontexte.

Ako špecifické vzdelávacie ciele sú navrhnuté:

 • získať základný poznatkový rámec v oblasti postavenia mladých ľudí v spoločnosti, práce s mládežou a politiky mládeže (poskytnutie hlbších súvislostí v problematike od histórie po súčasnosť a pochopením súvzťažností);
 • pochopiť význam a možnosti realizácie politiky mládeže na miestnej úrovni;
 • poznať výhody partnerského prístupu pri tvorbe a realizácii miestnej politiky mládeže (predovšetkým zapojenie samotných mladých ľudí a inštitúcií, ktoré s mladými ľuďmi pracujú) a rôzne metódy ich zapájania;
 • definovať a aplikovať princípy vedenia stretnutí a metódy pre dosiahnutie spolupráce skupín;
 • porozumieť potrebám dnešnej mladej generácie s dôrazom na využitie ich potenciálu na miestnej úrovni;
 • poznať finančné nástroje vrátane Erasmus+ na rozvoj participácie a štruktúrovaného dialógu.

Obsah – náčrt programu:

 • mládež ako vzácny dar pre každú samosprávu;
 • potreby mladých ľudí - odrazový mostík pre ich participáciu;
 • čo je participácia mládeže;
 • bariéry participácie;
 • stupne participácie;
 • podmienky participácie;
 • formy a metódy participácie;
 • samospráva ako motor participácie mládeže na miestnej úrovni;
 • praktický návod, ako efektívne zapojiť mladých ľudí do diania v obci, meste;
 • vedenie mladých ľudí a techniky rozvoja dialógu;
 • Erasmus+ ako nástroj podpory participácie.

Cieľová skupina    

pracovníci samospráv

Počet účastníkov    

15 – 20

Náklady spojené s účasťou na školení    

Strava je hradená z prostriedkov programu EÚ Mládež v akcii. Účastník si hradí z vlastných nákladov cestovné náklady z/na miesto konania školenia. V prípade, že sa jedná o ľudí s nedostatkom príležitostí (zlá ekonomická situácia a pod.), prosíme, kontaktujte kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba    

Mgr. Peter Kupec (IUVENTA)

tel.: (421-2) 59 29 62 25
m.t.: (421-908) 67 88 16
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.
Prihláška na školenie