Peter Pellegrini na ITAPE: Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa – musíme šetriť

15.11.2016 09:12

Po pol roku od vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vystúpil jeho šéf, Peter Pellegrini, na medzinárodnom kongrese ITAPA. „Týchto šesť mesiacov by som označil ako reaktívne obdobie – v zmysle, že bolo potrebné reagovať na nastavené procesy a vysporiadať sa  „as – is stavom“,“ povedal na úvod. Oznámil tiež, že v rámci aktivít OPIS bolo ukončených 59 projektov, 10 projektov je fázovaných a boli spracované všetky žiadosti o platby.  „Napriek tomu si  však buďte vedomí, že stále prebiehajú a budú prebiehať kontroly na mieste a audity Európskej komisie,“ upozornil Pellegrini.

Zároveň apeloval na žiadateľov o projekty, aby s ÚPPVII konzultovali pripravované reformné zámery , tak ako to už dnes robí veľa úradov.  Snahou je vyhnúť sa tomu, aby sa proces čerpania vďaka formálnym chybám spomalil.  „Stretávame sa s tým, že mnohé reformné zámery nie sú reformné, lebo nezohľadňujú princípy EVS. Orientujú sa na agendy a nie na občana, chýba v nich orientácia na cloud, sú tam duplicity s OPIS. Toto sú základné princípy, ktoré musia byť pri projektoch financovaných v rámci OPII dodržané,“ povedal vicepremiér.

Na ITAPE tiež oznámil, že sa v rokoch 2017-2019 sa obráti pomer investičných a prevádzkových výdavkov. „K rastu nákladov prispieva nákladná prevádzka existujúcich systémov. Musíme pristúpiť k revízii výdavkov a hľadať výrazné úspory v prevádzke, a v strategickom výbere nových projektov.“

Okrem jasného plánu šetrenia predstavil účastníkom kongresu najväčšie úspechy za ostatný pol rok fungovania úradu.  Hovoril o NKIVS – teda akejsi cestovnej mape informatizácie, ktorá bola pripravená v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou, ale aj o expertných pracovných skupinách, ktoré sa budú stretávať, aby pripravili ďalšie kroky v oblasti informatizácie. Spomenul aj zvýšenie transparentnosti a plánovaný redizajn štátnych webov.

„Chcem, aby informatizácia nebola vnímaná ako nástroj politického boja. Som presvedčený o tom, že Slovensko má na to, aby bolo e- premiantom a vzorom pre iné krajiny ako sa dajú veci robiť,“ povedal na záver.

www.itapa.sk