Podmienky predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na rok 2017

30.05.2017 13:30

Od 29. mája 2017 môžu pedagógovia predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Ten včera zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre kalendárny rok 2017.

Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania účinnou od 1. januára 2017 sa čiastočne zmenili podmienky poskytovania pôžičiek tak, aby bol ešte viac posilnený prosociálny charakter pôžičiek poskytovaných fondom. Pribudli nové termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, rozšíril sa počet prednostných kritérií o ďalšie sociálne udalosti a počas zaradenia do evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie bude umožnený odklad splátok istiny pôžičky.

Medzi oprávnených žiadateľov o pôžičku boli novelou zákona zaradení aj vysokoškolskí učitelia, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov.

Pre rok 2017 je výška ročnej úrokovej sadzby stanovená na 3 %. Pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 1 000 eur do 15 000 eur, pričom pôžičky do 3 000 eur sa poskytujú bez nutnosti zabezpečiť pôžičku ručiteľom. Pôžičky bude možné v roku 2017 predložiť v dvoch termínoch, prvý termín je do 30. júna 2017, druhý termín do 31. októbra 2017.

Na pôžičky pre pedagógov sú pre rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky celkovo vo výške 2 300 000 eur, z toho na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2017 vo výške 1 300 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2017 vo výške 1 000 000 eur.

Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.

Zdroj: https://www.minedu.sk/podmienky-predkladania-ziadosti-o-pozicku-pre-pedagogov-na-rok-2017/