Podpora formou dotácie - Envirofond

20.04.2015 14:44

Včera uverejnil Environmentálny fond dolu uvedenú informáciu.

 link https://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html.

Podpora formou dotácie

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

- telefonicky na číslach: 0906 31 1901, 0906 31 1911
- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
- listom na adrese: 

Environmentálny fond,
P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2015 na činnosť C4“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  je 17.07.2015, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.  

Poslať formulár

 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

stiahnuť vo formáte .PDF

 

stiahnuť vo formáte

 

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

 

stiahnuť vo formáte .PDF

 

stiahnuť vo formáte