Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany

04.05.2017 19:35

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na podporu odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa osobitných predpisov, napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

Základný cieľ projektu:

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku alebo životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti, záchrana v horskom teréne a pod zemou.

 

Minimálna výška dotácie: 2 000 €

Maximálna výška dotácie: 5 000 €

Disponibilný objem: 40 000 €

 

Viac info: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017