PODPORA PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBCIACH S MRK - obnovená výzva!

29.01.2016 09:50

Operačný program
 Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os

6  – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych skupín

Investičná priorita

6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ

6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Číslo výzvy

OPLZ-PO6-SC612-2016-1a (obce zapojené do národného projektu Take away)

OPLZ-PO6-SC612-2016-1b (obce nezapojené do národného projektu Take away)

Dátum vyhlásenia výzvy
29.01.2016

Dátum uzavretia výzvy

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len “SO”) uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základne rozhodnutia SO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle https://www.minv.sk/?OPLZ.

Oprávnené aktivity

1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.

Hlavné aktivity:

1.1 Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska, za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska

1.2 Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska, za účelom presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska

2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Hlavné aktivity:

2.1 Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, menou dispozície objektov

2.2 Rekonštrukcia inej budovy pre potreby materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom presunutia existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska

2.3 Rekonštrukcia inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska

Oprávnený žiadateľ

Obec s prítomnosťou MRK

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska, okrem Bratislavského kraja

Finančná alokácia výzvy

35 000 000 EUR (obce zapojené do národného projektu Take away)

15 000 000 EUR (obce nezapojené do národného projektu Take away)

Link na kompletné znenie výzvy       https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

--> Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a - vyhlásená dňa 29. januára 2016

 
Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away
 
Výzva na predkladanie ŽoNFP
 
Prílohy k výzve:
 
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami 
 
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO5a6 verzia 0.2
 
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov
 
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov
 
Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu
 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
 
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov
 
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR
 
Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania
 
Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D


Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - vyhlásená dňa 29. januára 2016
 
Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce uvedené prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away
 
Výzva na predkladanie ŽoNFP
 
Prílohy k výzve:
 
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami
 
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO5a6 verzia 0.2
 
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov
 
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov
 
Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu
 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
 
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov
 
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR
 
Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania
 
Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D