PODPORA PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V OBCIACH S MRK

30.10.2015 14:21

Operačný program
 Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os

6  – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych skupín

Investičná priorita

6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ

6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Číslo výzvy

OPLZ-PO6-SC612-2015-1a (obce zapojené do národného projektu Take away)

OPLZ-PO6-SC612-2015-1b (obce nezapojené do národného projektu Take away)

Dátum vyhlásenia výzvy
30.10.2015

Dátum uzavretia výzvy

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len “SO”) uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základne rozhodnutia SO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle https://www.minv.sk/?OPLZ.

Oprávnené aktivity

– Výstavba nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

– Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity

Oprávnený žiadateľ

Obec s prítomnosťou MRK

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska, okrem Bratislavského kraja

Finančná alokácia výzvy

35 000 000 EUR (obce zapojené do národného projektu Take away)

15 000 000 EUR (obce nezapojené do národného projektu Take away)

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2