PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER (RIS3 SK)

03.02.2016 11:43

Operačný program
Výskum a Inovácie

Prioritná os

1  – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita

1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ

1.2.1 – Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Číslo výzvy

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

Dátum vyhlásenia výzvy
03.02.2016

Dátum uzavretia výzvy

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia VA/RO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potencionálnych žiadateľov

Oprávnené aktivity

V rámci realizácie projektu bude možná:

– realizácia základného výskumu

– realizácia priemyselného výskumu

– realizácia experimentálneho výskumu

– realizácia aktivít výskumu a vývoja vo verejnom záujme partnermi projektu, na ktorých sa bude aplikovať schéma štátnej pomoci

– podpora spolupráce podnikov (MSP aj veľké podniky) s výskumnými inštitúciami v rámci efektívnej spolupráce,

– modernizácia a investície do technickej, prístrojovej a laboratórnej výskumnej infraštruktúry (napr. unikátne veľké prístroje, databázy informačných zdrojov, špeciálne lokality a náleziská, knižnice, rôzne typy zbierok, biologické archívy, čisté priestory, integrované laboratória, vysokorýchlostné a vysokokapacitné komunikačné siete, distribuované počítačové zariadenia, dátová infraštruktúra, výskumné plavidlá, satelity, letecké laboratóriá, teleskopy, urýchľovače, siete výpočtových zariadení, ako aj infraštruktúrne centrá a kompetencie, ktoré poskytujú služby pre širokú výskumnú komunitu a know-how, taktiež aj stroje, nástroje, pomôcky alebo ostatné zariadenia nevyhnutné pre projekt…)

– nákup nehmotného majetku vrátane technického zhotovenia (napr. softvér, IT systémy, licencie…) potrebného pre ralizáciu výskumných aktivít

– investície do technickej, prístrojovej a laboratórnej infraštruktúry (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke, príslušenstvo k výskumnej infraštruktúre) súvisiaceho s realizáciou výskumných aktivít

– budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií,

– nevyhnutné stavebné úpravy spojené s investíciami do výskumnej infraštruktúry súvisiace s plánovanými výskumnými aktivitami

– personálne výdavky na riadenie projektu súvisiace s plánovanými výskumnými aktivitami projektu

– personálne výdavky (výskumný pracovníci, technici, zahraniční experti…) súvisiace s plánovanými výskumnými aktivitami projektu

Realizácia každého projektu súčasne musí mať pozitívny dopad na oblasti, ako sú:

– investovanie súkromných zdrojov do výskumu a vývoja

– vysoká miera inovatívnosti a originality, vrátane potenciálu využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej praxi

Oprávnený žiadateľ a partner žiadateľa 

Oprávneným žiadateľom je: podnikateľský sektor VaV

– podnikatelia – právnické osoby (§2 ods.2 pism. a), b), ako aj v zmysle §7 a §21 – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby Obchodného zákonníka), ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj VaV (v prípade, že podnikatelia uskutočňujúci VaV nemajú uvedené činnosti zapísané v rámci Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR, preukážu uskutočnenie VaV aktivít v rámci časti 1 Výskumného zámeru – príloha ŽoNFP č. 1

– podnikatelia – právnické osoby musia existovať min. 12 mesiacov pred dátumom predloženia žiadosti o NFP a zároveň mať min. 1 riadnu účtovnú závierku za nepretržité obdobie 12 mesiacov

V rámci Registra organizácií SR sú to nasledovné právne formy:

111 Verejná obchodná spoločnosť

112 Spoločnosť s ručením obmedzením

113 Komunálna spoločnosť

121 Akciová spoločnosť

123 Európska spoločnosť

124 Európske družstvo

301 Štátny podnik

421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

Oprávneným partnerom žiadateľa je:

a) štátny sektor VaV

– Slovenská akadémia vied (Zákon č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied)

– Právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)

b) sektor VŠ (Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

– verejné VŠ, štátne VŠ

– súkromné VŠ a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce VaV

c) neziskový sektor VaV

– občianske združenia (napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) uskutočňujúce VaV,

– neziskové organizácie (napríklad zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.) uskutočňujúce VaV

-združenia právnických osôb (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §20f až 20j) uskutočňujúce VaV

d) podnikateľský sektor

– ďalšími partnermi v projekte môžu byť podnikatelia (právnické osoby) oprávnení na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka4, §2 ods.2 písm. a),b), ako aj v zmysle § 7 a §21 (organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby): ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré sa budú podieľať na realizácií jednotlivých druhov oprávnených aktivít projektu. V prípade dodržania efektívnej spolupráce medzi podnikmi musí byť dodržaná podmienka ich nezávislosti (vzťahu žiadateľ podnik/partner podnik), v zmysle príloh č. 1 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

V rámci Registra SR sú to nasledovné právne formy

111 Verejná obchodná spoločnosť

112 Spoločnosť s ručením obmedzeným

113 Komanditná spoločnosť

117 Nadácia

118 Neinvestičný fond

119 Nezisková organizácia

121 Akciová spoločnosť

122 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

123 Európska spoločnosť

124 Európske družstvo

205 Družstvo

301 Štátny podnik

321 Rozpočtová organizácia

331 Príspevková organizácia

381 Fondy

382 Verejnoprávna inštitúcia

383 Iná organizácia verejnej správy

421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

701 Zduženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

741 Stavovská organizácia – profesná komora

745 Komora (s výnimkou profesných komôr)

921 Medzinárodné organizácie a združenia

751 Záujmové združenie právnických osôb

931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

Oprávnené miesto realizácie projektu

celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja

Finančná alokácia výzvy

200 000 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/