Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

09.01.2015 15:28
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu je zjednodušenie účasti malých a stredných podnikateľov, zníženie administratívnej a finančnej záťaže spojenej s organizačnou prípravou účasti na veľtrhoch/výstavách, možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, vrátane nadviazania obchodných kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Podľa pravidiel Národného projektu, v rámci ktorého sa účasť na výstavách financuje zo štrukturálnych fondov musia spoluvystavujúce subjekty splniť tieto kritériá:

  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Podnik musí spĺňať všetky kritériá pre kategóriu mikro-, malý, stredný podnik (MSP)
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Podnik musí byť mimo Bratislavského kraja - smerodajné je sídlo, nie prevádzky
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Podnik musí podnikať v priemyselnej výrobe - prihliada sa na NACE-SK kódy zo sekcie C
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Podnik nesmie byť vo finančných ťažkostiach
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Kumulovaná celková výška pomoci de minimis pre podnik nesmie presiahnuť 200 000 EUR za tento a posledné dva fiškálne roky
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Nesmie byť voči podniku vymáhané vrátenie pomoci de minimis
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">Podnikateľská činnosť spoločnosti musí byť spätá so zameraním výstavy, ktorej sa chce zúčastniť
  • https://ci4.googleusercontent.com/proxy/1bG17w4VMn9faX6r8cLYc0y-7eAeMn-awYs-HlvDa5R8gqv5YmeSLRtiSDCQtGwTnNZVVahrUelR7XxqXQ=s0-d-e1-ft#https://www.mhsr.sk/photos/images/li.jpg) 0px 7px no-repeat;">V prípade prepojenosti na ďalší podnik sa skúma miera prepojenosti resp. partnerstva, aby celková súvaha zamestnancov, imania a ziskov podniku nepresahovala limity stanovené pre kategóriu MSP


Ministerstvo hospodárstva SR v rámci priamej podpory účasti na výstavách v zahraničí bude hradiť náklady na vybudovanie spoločného slovenského stánku (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), v ktorom sa môžu bezplatne prezentovať slovenské firmy. V závislosti od veľkosti stánku na danej výstave (od 50 do 100 m2) sa v jednom stánku môže prezentovať od 5 do 15 firiem. Spoločný stánok s rozlohou 80 – 100 mpredpokladá účasť minimálne 8-10 priamych slovenských vystavovateľov, s rozlohou 50 m² účasť 5 vystavovateľov.

Zúčastnené podnikateľské subjekty z vlastných zdrojov hradia povinný registračný poplatok za účasť na vybranej výstave (buď priamo zahraničnému organizátorovi výstavy alebo technickému realizátorovi slovenskej účasti) a zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor výstavy (v prípade, že má podnikateľský subjekt o zápis do katalógu záujem). Podnikateľské subjekty zároveň hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, prepravné), prepravné náklady nadrozmerných exponátov, resp. náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.

Počet účastí na výstavách nie je obmedzený a jedna firma sa môže zúčastniť všetkých schválených výstav. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú tie firmy, ktoré sa chcú nimi vybranej výstavy zúčastniť po prvýkrát.

Vybrané výstavy sú komoditne zamerané na oblasť zbrojnej výroby, strojárstva, spracovania kovov, automatizácie, energetiky, elektrotechniky a robotiky, stavebnej výroby. V roku 2015 je schválená oficiálna účasť na nasledovných ôsmich výstavách:

Č.

Názov výstavy

Dátum a miesto konania výstavy

Zameranie výstavy

1.

IDEX 2015

22.-26.02. 2015 Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

Zbrojárska a bezpečnostná technika, krízová technika, obranná technika a technika používana pri prírodných katastrofách

2.

Metalworking 2015

07.-10.04. 2015 Minsk (Bielorusko)

Obrábanie kovov a zliatin, zváračské a kovoobrábacie technológie

3.

Hannover Messe

13.-17.04. 2015 Hannover (NSR)

Technológie a automatizácia

4.

Mosbuild 2015

14.-17.04. 2015 Moskva (RF)

Stavebná výroba, interiérové vybavenie

5

Beogradski Sajam Technike

11.-15.05. 2015 Belehrad, Srbsko

Technika, inovácie, robotika

5

Metaloobrabotka

25.-29.05. 2015 Moskva (RF)

Plasty, gumárenstvo, strojárstvo, mechanika, kovoobrábanie, kovospracúvanie

6

Elektro Moskva

08.-11.06. 2015 Moskva (RF)

Elektrické zariadenia pre energetiku a elektrotechniku, automatizáciu, priemyselné osvetlenie

7

MSV Brno

14.-18.09. 2015 Brno (ČR)

Strojárenský veľtrh

Poznámka: V roku 2015 MH SR nebude finančne podporovať individuálnu účasť slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch v zahraničí.

Kontaktná osoba pre informácie, týkajúce sa oficiálnych účastí na výstavách:

Mgr. Lucia Pawliková, PhD.
Tel.: 02/48541622 
lucia.pawlikova@mhsr.sk