Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

01.12.2016 19:43

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 31.08.2017

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 05. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 31. 08. 2017

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Formát PDF, 540 kB)

Všetky prílohy výzvy:

1.     Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2103 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1965 kB)

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom (Formát XLS, 184 kB)

2.     Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát RTF, 18 156 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát RTF, 5847 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 179 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát RTF, 11502 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát RTF, 5524 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát RTF, 5129 kB)

3.     Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1964 kB)

4.     Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1911 kB)

5.     Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (html odkaz)

6.     Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 450 kB)

7.     Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5539 kB)

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (Formát XLS, 123 kB)

8.     Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

9.     Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1923 kB)

10.   Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1923 kB)

11.   11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

        11.2 Design manuál

        11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu