Podporíme obce a mestá s víziou chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska

31.03.2014 14:28

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných umeleckých a historických pamiatok, či na ochranu životného prostredia v obciach, mestách alebo v ich širšom okolí. Víziou projektov by malo byť rozvíjanie záujmu o miestne zvyky a tradície, rozvoj lokálneho kultúrneho života a cestovného ruchu, revitalizácia prírody, či záchrana vzácnej flóry a fauny. V tomto ročníku je podmienkou podpory finančná spoluúčasť žiadateľa.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis prerozdelí v grantovom programe Obce bližšie k vám 2014 prostriedky v celkovej výške 70.000 eur a podporíme približne 10 až 30 projektov podľa celkového počtu žiadostí a ich kvality. Nezávislá hodnotiaca komisia rozhodne o rozdelení prostriedkov medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov.

V programe Obce bližšie k vám 2014 môžete žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 • udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
 • obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;
 • ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky sme sa v tomto ročníku rozhodli podporiť iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnovu pamiatok budeme podporovať iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo váš projekt k jeho sprístupneniu povedie.

Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

Kto sa môže o grant uchádzať?

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

 • samospráva – obec alebo mesto;
 • mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu.

Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt.

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty, podnikatelia (živnostníci), ani fyzické osoby.

O akú výšku grantu sa môžete uchádzať a aké sú podmienky spoluúčasti? 

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 1.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur. Zároveň očakávame, že obec/mesto bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

 • kultúrne podujatia – minimálne 50% výšky celkového rozpočtu,
 • pamiatky – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu;
 • prírodne prostredie obce – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu.

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

Nepodporíme aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné náklady. Odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 % výšky požadovaného grantu z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.  Grant vyplatíme v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o udelení grantu a 10% sumy po doručení kompletnej záverečnej správy a správnom vyúčtovaní grantu.

Dôležité dátumy

 • 15. apríl 2014- uzávierka pre podávanie žiadostí
 • 15. máj 2014- oznámenie výsledkov žiadateľom                         
 • 1. jún – 30. september 2014- realizácia schválených projektov              
 • 30. september 2014- uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

Ako môžete požiadať o grant?

Najneskôr do 15. apríla 2014 sa registrujte na stránke www.darca.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte Darca: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a vyberte program podľa oblasti, v ktorej žiadate o podporu:

 • Obce bližšie k vám 2014: Kultúrne podujatia;
 • Obce bližšie k vám 2014: Pamiatky;
 • Obce bližšie k vám 2014: Prírodné prostredie;

Na overenie funkčnosti vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje vaše konto.Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke www.darca.sk a pred vyplnením formulára treba pozorne prečítať pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky. Vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá. Elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

Na čo by ste nemali zabudnúť pri žiadosti o grant?

Do elektronického formulára projektu na www.darca.sk nezabudnite vložiť v časti 7. Galéria (Prílohy) - sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO) a v prípade, že je predkladateľom mimovládna organizácia, aj sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. V časti 7. Galéria (Fotogaléria) priložte 2 - 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt - miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

Ako budú projekty hodnotené?

Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín uzávierky, nebudú obsahovať povinné súčasti alebo nebudú spĺňať tematické zameranie grantového programu.

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:

 • do prípravy alebo finalizácie podoby projektu je zapojená širšia miestna komunita;
 • projekt má pre obec dlhodobý prínos;
 • projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;
 • rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor fondu a grantového programu uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú záverečnú správu a poštou zašle kópie požadovaných účtovných dokladov;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na Darca.sk, programovej koordinátorke Nadácie Pontis Ľubici Lukáčovej, e-mail: lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 522 554.