Politika súdržnosti v praxi: kľúčové prínosy investícií EÚ v rokoch 2007 – 2013

10.10.2016 13:29
Obrázok k aktualite Politika súdržnosti v praxi: kľúčové prínosy investícií EÚ v rokoch 2007 – 2013

Európska komisia uverejnila osobitne pre každý členský štát výsledky nezávislého hodnotenia investícií, ktoré EÚ realizovala v období rokov 2007 – 2013.

Medzi najdôležitejšie výsledky hodnotenia obdobia 2007 až 2013 patrí vytvorenie jedného milióna pracovných miest, t. j. jednej tretiny celkového počtu nových pracovných miest v EÚ, ktoré vznikli počas tohto obdobia, a €2,74 EUR navyše za každé euro investované z prostriedkov politiky súdržnosti, čo znamená odhadom dodatočný €1 bilión EUR v HDP do roku 2023.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová uviedla: „Čísla hovoria jasne: politika súdržnosti prináša výsledky. Som presvedčená, že táto politika je potrebná a že aj po roku 2020 musí zostať silná. Toto hodnotenie využijeme pri úvahách o tom, ako ďalej zvyšovať účinnosť a zlepšovať výsledky politiky v rokoch 2014 až 2020 a v ďalšom období.“

Politika súdržnosti bola z ekonomického hľadiska pre všetky členské štáty EÚ prínosom a oporou v ťažkých časoch. Vďaka nej sa investovalo do takmer 400 000 malých a stredných podnikov, ako aj začínajúcich podnikov. To potvrdzuje kľúčový význam tejto politiky v programe EÚ zameranom na rast a pracovné miesta

Okrem iných veľavravných príkladov jej prínosu v členských štátoch táto politika pomohla:

  • vytvoriť vyše 100 000 pracovných miest v Nemecku,
  • podporiť 21 000 začínajúcich podnikov vo Švédsku,
  • podporiť približne 3 900 výskumných projektov v Maďarsku,
  • zmodernizovať vyše 630 km ciest (prevažne v transeurópskej dopravnej sieti TEN-T) v Lotyšsku.

Hodnotenie tejto politiky v období rokov 2007 až 2013 takisto prispelo k ľahšiemu určeniu oblastí, v ktorých ju treba zlepšiť:

  • Zameranie na výsledky a výkonnosť

Z hodnotenia vyplynulo, že existuje priestor na posilnenie cieľov politiky a jej orientácie na výsledky. To bolo predmetom reformy zameranej na obdobie 2014 až 2020, v rámci ktorej sa zaviedli osobitné ciele pre každý program (napríklad v oblasti tvorby pracovných miest alebo zníženia emisií CO2) a pozornosť sa sústredila na niekoľko tém s veľkým rastovým potenciálom. Ústredným prvkom úvah o rámci tejto politiky po roku 2020 je jasnejšia orientácia na výkonnosť, ktorú možno dosiahnuť zjednodušením a väčšími synergiami s ostatnými fondmi EÚ.

  • Využívanie finančných nástrojov

V období 2007 až 2013 došlo k zvýšeniu využívania finančných prostriedkov z finančných nástrojov na €11,5 miliardy EUR z €1 miliardy EUR v období rokov 2000 až 2006. Tieto nástroje zohrávali kľúčovú úlohu pri poskytovaní financovania pre malé a stredné podniky, ktoré počas finančnej krízy zápasili s nedostatkom úverov.

Pri hodnotení sa zistila nedostatočná dôslednosť právnych ustanovení, čo spolu s nedostatkom skúseností viacerých vykonávacích orgánov viedlo k oneskoreniam pri realizácii. Výzvou pre aktuálne a budúce programové obdobia politiky súdržnosti bude rozšírenie pôsobnosti týchto nástrojov nad rámec podpory podnikania a zjednodušenie ich pravidiel.

  • Udržateľný rozvoj miest

Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na roky 2007 až 2013 sa vynaložilo na projekty rozvoja miest a sociálnej infraštruktúry 11 %, čo predstavuje takmer €29 miliárd EUR. Pri hodnotení sa zistilo, že maximálny vplyv investícií EÚ v tejto oblasti by bolo možné maximalizovať vypracovaním integrovaných stratégií obnovy miest a sociálnych projektov s väčším zapojením miestnych aktérov a príjemcov finančných prostriedkov.

Vzhľadom na nové výzvy, ktorým mestá čelia, napríklad pri integrácii utečencov, sa bude Komisia pri vykonávaní programov na roky 2014 – 2020 snažiť o to, aby sa na tvorbe politiky EÚ pre mestá čoraz viac podieľali aktéri na úrovni miest, teda miestne orgány, MVO alebo obchodní partneri, a to buď prostredníctvom partnerstiev v rámci mestskej agendy pre EÚ alebo prostredníctvom priameho dialógu s primátormi a starostami.

Súvislosti

Politika súdržnosti v rokoch 2007 až 2013 priniesla investície vo výške€346,5 miliardy EUR. Toto hodnotenie prináša väčšiu transparentnosť a zodpovednosť a zároveň je poučením, ako zlepšiť politiku súdržnosti v aktuálnom a budúcom programovom období.

V záujme zabezpečenia nezávislosti ho vykonali externí hodnotitelia.

Hodnotenie bolo rozdelené do 14 tematických „pracovných balíkov“. V priebehu hodnotenia sa uskutočnili pohovory s viac než 3 000 príjemcami a 1 000 zamestnancami riadiaceho orgánu, 530 zainteresovaných aktérov sa zúčastnilo na 10 seminároch, 80 organizácií vyjadrilo svoj názor v rámci online konzultácií a každý pracovný balík preskúmali externí odborníci.

 

Ďalšie informácie

InfoRegio: Hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013

Súhrnná správa: Ex-post hodnotenie fondu EFRR a Kohézneho fondu v období 2007 – 2013

9 spôsobov, ako politika súdržnosti pomáha Európe – hlavné výsledky v rokoch 2007 – 2013

Informačné prehľady za jednotlivé štáty nájdete tu