Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB).

25.01.2017 09:43

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

Cieľom programu je:

- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,

- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,

- riešiť miestne problémy,

- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Podporené môžu byť projekty z týchto oblastí:

- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,

- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,

- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:

1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub – miestni podnikatelia),

2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,

3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

- Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci s exteriérovými cvičebnými prvkami pre mladých ľudí a lavičkami pre seniorov.

- Činnosť komunitného centra / workshopy / amatérske divadlo / stretávanie sa.

- Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.

- Mladí ľudia zachytia fotoobjektívom portréty a životné príbehy ľudí v obci, následne zorganizujú výstavu pre verejnosť a príbehy zverejnia na pokračovanie v miestnom časopise, na web stránke školy a obce.

- Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.

- Deti pripravia program pre seniorov s cieľom spríjemniť im chvíle osamelosti, prečítajú im noviny / kapitolu z knihy, zahrajú im pre radosť na hudobnom nástroji.

Výška grantu a doba realizácie projektu:

- Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 €. Maximálna výška grantu je 1 500 €. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2017. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),

- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),

- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,

- samosprávy.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožaduje sa, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

- mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),

- bankové poplatky,

- cestovné,

- náklady spojené s medializáciou projektu,

- občerstvenie, odmeny, pitný režim, stravné,

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),

- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Uzávierka odoslania žiadostí o grant: 10. február 2017

Postup pri predkladaní projektu:

- Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na stránke: https://nadaciavub.egrant.sk/

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah).

Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,

2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme.

Hodnotiace kritériá:

- Projekty budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií – aktívne zapojenie zamestnanca VÚB skupiny do realizácie projektu, prínos projektu pre komunitu, originalita plánovaných aktivít, osobné zaangažovanie ľudí do realizácie projektu, počet dobrovoľníkov participujúcich na projekte a rozpočet musí byť naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. Váhy jednotlivých kritérií sú uvedené v podmienkach výzvy.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2kr5oia