POZEMKOVÉ ÚPRAVY

18.12.2015 11:40

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie
4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

Číslo výzvy
17/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
17.12.2015

Dátum uzavretia výzvy
05.02.2016

Oprávnené aktivity

1. Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení:

 • polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu
 • spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení
 • predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení

 

2. Rozdeľovací plán vo forme umiesňovacieho a vytyčovacieho plánu:

 • aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav
 • aktualizácia registra pôvodného stavu
 • rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu
 • zrovnávacie zostavenie

 

3. Vykonanie projektu pozemkových úprav:

 • plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
 • vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov
 • aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
 • rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
 • atlas projektu pozemkových úprav

 

Oprávnený žiadateľ

Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:

 • priamy: štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • nepriamy: obhospodarovatelia a vlastníci pôdy  a miestna územná samospráva

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Oprávnené výdavky na 1 projekt: 

Minimálne vo výške: 100 000 Eur

Maximálne vo výške: 500 000 Eur

Finančná alokácia výzvy

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 2 mil. Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=551