POZOR! Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 18.7.2016 s názvom "Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev." (Interreg V-A SK-CZ)

25.07.2016 12:46

POZOR! Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 18.7.2016 s názvom „Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev.“ (Interreg V-A SK-CZ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje úpravu a doplnenie vybraných dokumentov zverejnených dňa 15.07.2016 v rámci „Zmeny formálnych náležitostí vyhlásených výziev".

Zmena dokumentov zverejnených dňa 15.07.2016:

príloha č. 2 výzvy „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“:

- 02 Zoznam povinných príloh k ZoNFP.pdf (https://bit.ly/2anGXhT)

Prílohy Manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa (ďalej len „Manuál“):

príloha Manuálu č. 6 Oprávnenosť výdavkov:

- Limity personálnych výdavkov.pdf (https://bit.ly/29ZFnhL)

príloha Manuálu č. 7 Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku:

- 07 Spôsob dokladovania vybraných podmienok.pdf (https://bit.ly/2ammF76)

Formulár ŽoNFP:

- 01 Formulár žiadosti o NFP.xlsx (https://bit.ly/2aclEOY)

Zároveň sa zverejňujú nasledovné dokumenty:

- Pokyny ako správne identifikovať príspevok k princípu udržatelného rozvoja v ŽoNFP (https://bit.ly/2amn1ui)

ITMS 2014+:

- Dovoľujeme si Vás informovať, že ŽoNFP zatiaľ nie je možné predkladať prostredníctvom ITMS2014+. O sprístupnení ITMS2014+ Vás budeme bezodkladne informovať.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=267