POZOR! Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika).

18.07.2016 09:59

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z dôvodu detailnejšieho vysvetlenia jednotlivých ustanovení vo výzvach a ich príloh, zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016.

V rámci formálnych náležitostí jednotlivých výziev uvedených nižšie si Vás dovoľujeme informovať o predĺžení termínu uzavretia jednotlivých výziev z dôvodu poskytnutia dostatočného času potenciálnym žiadateľom na oboznámenie sa so zmenami výziev, a to nasledovne: 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016

Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Pôvodný dátum uzavretia: 25.07.2016

Nový dátum uzavretia: 05.09.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016

Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Pôvodný dátum uzavretia: 31.08.2016

Nový dátum uzavretia: 03.10.2016

Formálne zmeny výziev a ich príloh:

- Následné dokumenty sú z dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.

Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 (https://bit.ly/2a0KrW5)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 (https://bit.ly/2a1wR3e)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 (https://bit.ly/29Iu1hf)

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (https://bit.ly/2a2KJgs)

príloha č. 2 výzvy „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP

- 02_Zoznam povinnych priloh k ZoNFP.pdf (https://bit.ly/29RZAsS)

príloha č. 6a žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie partnera projektu(relevantné pre partnerov zo SR)

- V rámci predloženia žiadosti o NFP sa budú akceptovať iba tieto verzie prílohy 6a/6b Čestného vyhlásenie partnera projektu. Editovateľné verzie nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.

- 6a_priloha k ZoNFP_Cestne vyhlasenie partnera_SK.pdf (https://bit.ly/29OAOGn)

- 6b_priloha k ZoNFP_Cestne vyhlasenie partnera_CZ.pdf (https://bit.ly/29ONaAO)

príloha č. 3 výzvy Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa (ďalej len „Manuál“)

- 03_Manual pripravy a implementacie projektu_cast pre ziadatela.pdf (https://bit.ly/2ambHMd)

a nasledovné prílohy Manuálu:

príloha Manuálu č. 5 Výberové kritéria

- 05_Vyberove kriteria.pdf (https://bit.ly/29NUjjD)

príloha Manuálu č. 6 Oprávnenosť výdavkov

- 06_Opravnenost_vydavkov.zip (https://bit.ly/2a2LLZU)

príloha Manuálu č. 7 Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku

- 07_Sposob dokladovania vybranych podmienok.pdf (https://bit.ly/2a2MxpG)

Zároveň sa zverejňujú nasledovné dokumenty:

- BLIZSIA_SPECIFIKACIA_K_OPRAVNENOSTI_VYDAVKOV.pdf (https://bit.ly/2a9uxd8)

- ZDIELANE_VYDAVKY_FINANCOVANIE.pdf (https://bit.ly/2a4Fnyj)

- POVINNA_PUBLICITA_PROJEKTU.pdf (https://bit.ly/29TTuYq)

Pokyny k vyplneniu formuláru žiadosti o NFP cez ITMS2014+ budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=265