Pozvánka na informačné semináre k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015.

27.07.2015 12:19

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizujú informačné semináre k prvej výzve v programovom období 2014 – 2020 s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na špecifické ciele:

- 1.2.1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ;

- 1.2.2. Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Termín a miesto konania:

- 4. august 2015 / Banská Bystrica / Hotel LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica

Termín registrácie do 31.07.2015

- 5. august 2015 / Košice / Hotel Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Termín registrácie do 03.08.2015

- 11. august 2015 / Žilina / Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina

Termín registrácie do 07.08.2015

- 18. august 2015 / Bratislava / Premium business hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava

Termín registrácie do 14.08.2015

Program:

09:30 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 11:00     Základné informácie o výzve

11:00 – 12:00     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

12:00 – 13:00     Informácie k realizácii verejného obstarávania

13:00 – 13:30     Prestávka

13:30 – 14:00     Diskusia

14:00 – 16:00     Osobné konzultácie

Pozvánku na informačné semináre k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015 si môžete v PDF formáte stiahnuť zo stránky :

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/POZVANKA_seminare-k-1.vyzve-OP_KZP_august.pdf

Registrácia na semináre prebieha on-line prostredníctvom prihlasovacieho formulára dostupného na nasledujúcom odkaze: https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese fondy@sazp.sk.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://goo.gl/XjZMLx

Viac informácií k výzve nájdete na stránke:

https://goo.gl/VmgMxA