Pozvánka na putovnú výstavu

12.11.2014 10:22

SAŽP pozýva záujemcov na putovnú výstavu pod názvom 15 rokov realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku.

Výstavu si môžu návštevníci pozrieť v priestoroch minigalérie Mestského kultúrneho strediska na Námestí Gy. Széchényiho 9 v Nových Zámkoch do konca roka 2014. Odborný garant výstavy: SAŽP.

Inšpiratívna výstava na jednotlivých paneloch prezentuje:

  • princípy obnovy duchovného, hmotného a prírodného prostredia na vidieku,
  • oblasti činností Slovenskej agentúry životného prostredia v rámci plnenia myšlienok Programu obnovy dediny na Slovensku, určené pre cieľovú skupinu samosprávy,
  • konkrétnu analýzu problémov v oblasti udržiavania a tvorby charakteristického vzhľadu vidieckej krajiny vo veľkej miere z pohľadu realizovanej stavebnej činnosti na vidieku. Porovnávaním konkrétnych pozitívnych a negatívnych príkladov upozorňuje na nevhodné riešenia a zároveň navrhuje zákonné možnosti eliminácie chýb.

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku.

Nositeľom POD na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Organizáciou a odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva metodické podklady, zabezpečuje monitoring dotácií, propagáciu, osvetu, vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu.

Cieľom POD je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.

V obnove dediny je dôležitá spoluúčasť jej obyvateľov a spolupráca odborníkov smerovaná k zachovaniu kultúrnej kontinuity, tradícií a charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Viac o POD:   www.obnovadediny.sk

Kontaktná osoba za MsKS v Nových Zámkoch: Ing. Mária Skalová (035 6401 285, maria.skalova@msks-nz.sk)
 

Kontaktná osoba za SAŽP: Ing. Jana Maková (048 4374 162, jana.makova@sazp.sk)