Pozvánka na regionálne konzultácie

14.06.2013 11:34

Pozvánka na regionálne konzultácie

Stratégie štátnej politiky Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020

 „Dva milióny budúcností“

Nitra, 25. jún 2013

Vážení priatelia,

Slovensko je jedna z najmladších krajín Európskej únie s takmer dvomi miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Budúcnosť Slovenska závisí od mladých ľudí, ale podmienky ich života nie sú jednoduché. 

Slovenská republika v týchto dňoch vytvára Stratégiu* s cieľom zabezpečiť lepšiu kvalitu života tejto skupiny obyvateľov. Stratégia sa vytvára za účasti rôznych dôležitých dospelých (politikov, pracovníkov samosprávy, rodičov, učiteľov, zástupcov zamestnávateľov a i.), ako aj samotných mladých ľudí.

Obsah dokumentu má byť výsledkom širokej diskusie s rôznymi cieľovými skupinami na národnej aj regionálnej úrovni.

Prijmite, prosím, naše pozvanie na stretnutie „Dva milióny budúcnosti“, ktoré sa uskutoční v Nitre, v konferenčnom salóniku Hotela River (https://www.hotelriver.sk/index.php?id=kontakt) dňa 25.06.2013 od 09.00. do 13.00. hod.

 

Program konzultácie:

-          Otvorenie konzultácie a predstavenie dokumentu;

-          Zber názorov a podnetov (rôzne metódy, formy);

-          Prestávka a občerstvenie;

-          Diskusia v skupinkách;

-          Zhrnutie a závery.

 

Čo je dôležité vedieť:

-          Návrh dokumentu vznikol ako výsledok práce 9 pracovných skupín, kde bolo nominovaných takmer 150 zástupcov štátnej správy, samosprávy, mimovládneho sektora, politiky a výskumu.

-          Dokument vychádza z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a nadväzuje na Stratégiu EÚ pre mládež: Investovanie a posilňovanie postavenia mládeže na roky 2010 -2018. Zároveň je následným dokumentom pod názvom Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky  SR pre mládež na roky 2008 – 2013.

-          Účastníci stretnutia dostanú možnosť pripomienkovať aj prvý návrh nových Programov finančnej  podpory práce s mládežou 2014 -2020.

-          24. júna prebieha samostatná diskusia s mladými ľuďmi v Trenčianskom kraji. Výstupy z ich diskusie budú prezentované aj na stretnutí dôležitých dospelých a mládeže.

 

Svoju účasť, prosím, potvrďte koordinátorke stretnutia v Nitre Ing. Monike Bédiovej (kontakt: monika.bediova@iuventa.sk, mobil: 0902 555 362) do 19.06.2013.Počet účastníkov je limitovaný.

Ďalšie informácie zašleme prihláseným účastníkom pred stretnutím.

Konzultácie v regiónoch zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava v spolupráci s regionálnymi spolupracovníkmi(koordinátor Mgr. Tibor Škrabský, email: tibor.skrabsky@iuventa.sk).

 

 

Stratégia popisuje ciele a opatrenia (aktivity), ktoré urobí štát, samospráva, mimovládny sektor a i. pre mladých ľudí v  oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, dobrovoľníctvo, zdravý životný štýl, sociálna inklúzia, participácia, kreativita a podnikavosť, mládež a svet. Špeciálna pozornosť je venovaná práci s mládežou ako ďalšieho nástroja na pomoc a podporu mladých ľudí. Viac o Stratégii na stránkach www.iuventa.sk (hlavná stránka). Koordináciu prípravy Stratégie v spolupráci rôznych rezortov a sektorov zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Odbor mládeže a komunitárnych programov).