Pozvánka na semináre

20.06.2013 13:48

Kancelárie REPIS v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity si Vás dovoľujú pozvať na semináre k aktuálnej výzve Operačného programu Životné prostredie vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo: 
Operačný cieľ 4.1: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
Operačný cieľ 4.2: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu ( kód výzvy: OPŽP-PO4-13-2-LSKxP )

24.6.2013 v Banskej Bystrici
25.6.2013 v Prešove

Pozvánka (pdf)